دانش آموزان عزيز حانيه نظري و فاطمه كرم پور

موفقيت شما در مسابقات قرآن منطقه اي را تبريك و تهنيت عرض مي نماييم.