آب را بايد به درستي مهار و استفاده كنيم

 تا بهره وري علمي و صحيح داشته باشيم

اگر بتوانيم 10 درصد در مصرف آب صرفه جويي نماييم،

شرايط كشور متحول مي شود.