دانش آموزان عزيز:

حانيه نظري و فاطمه دهقان

كسب موفقيت شما در مسابقات قرآني منطقه و راهيابي به مسابقات استاني را تبريك و تهنيت عرض مي نماييم.