بوي باران، بوي سبزه، بوي خاك
شاخه هاي شسته، باران خورده، پاك
آسمان آبي و ابر سپيد
برگهاي سبز بيد
عطر نرگس، رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهاي شاد
خلوت گرم كبوترهاي مست
نرم نرمك ميرسد اينك بهار
خوش بحال روزگار …

 

 

 

 

 

 

 آب را بايد به درستي مهار و استفاده كنيم

 تا بهره وري علمي و صحيح داشته باشيم

اگر بتوانيم 10 درصد در مصرف آب صرفه جويي نماييم،

شرايط كشور متحول مي شود.